Ugrás a fő tartalomhoz
NAGYKUTASközség hivatalos honlapja

Felhívások

Pályázati felhívás Óvodavezetői állásra

 

Pályázati felhívás

Nagykutas Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda (8911 Nagykutas, Diós utca 6. ) óvodavezetői állásának betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2020. augusztus 16.-tól 2025. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8911 Nagykutas, Diós utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a  pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, intézményi költségvetés betartása, az intézmény gazdálkodási rendjének betartása, munkáltatói, vezetői jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a Nagykutasi Napköziotthonos Óvodában óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás (négy hónap próbaidővel), amennyiben a pályázó nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Nagykutasi Napköziotthonos Óvodában
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárságú, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életrajza
 • végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló oklevél másolata,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői programfejlesztési elképzelésekkel
 • a Nagykutasi Napköziotthonos közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személy esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában részt vevők megismerhetik,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczné Baumgartner Éva polgármester nyújt, a +36-92-564024-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Nagykutas Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8911 Nagykutas, Fő utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: óvodavezető.

- Személyesen: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 8911 Nagykutas, Fő utca 21.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik. Ezt követően Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 27.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.nagykutas.hu/ honlapon szerezhet.

 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
Széchenyi 2020